Salvesta eetika,

Need andmete kogumise ja töötlemise asjaolud tuleks kindlasti läbi mõelda ja kooskõlastuse vajaduse korral ka komiteele lahti seletada. Terapeut tunnistab selgeid ja mõistetavaid finantssuhteid kliendiga.

Salvesta eetika

Enesetest: akadeemilised tekstid Inimuuringud Kaasaja bioloogia ja meditsiini edusammud rajanevad Salvesta eetika ulatuslikul teaduslikul uurimistööl nendes valdkondades ning see näitab praegu ja ka edaspidi vaid kasvutendentsi.

Neid uuringuid viiakse läbi isoleeritud bioloogilisel materjalil, katseloomadel või ka inimestel, kusjuures kõiki neid valdkondi iseloomustavad ka teatud spetsiifilised eetika põhimõtted teadusliku uurimistöö läbiviimisel.

Biomeditsiinilised inimuuringud on jätkuvalt paratamatult vajalikud, sest teatud probleeme, mis puudutavad inimesi, saab usaldusväärselt lahendada vaid inimuuringute abil. Biomeditsiiniliste inimuuringute eetika hakkas kiiresti arenema alates Kuigi küsitava eetilise väärtusega teadusuuringutest on andmeid kogutud juba Salvesta eetika eelneva sajandi jooksul, muutus teema ülimalt aktuaalseks Salvesta eetika Maailmasõja järel, kui tulid ilmsiks natsidoktorite poolt läbiviidud metsikud inimuuringud koonduslaagrite vangidel.

Neid katseid läbiviinud arstide üle mõisteti kohut Nürnbergis ning selle protsessi käigus formuleeriti ka Nürnbergi koodeks, mida võib pidada esimeseks kaasaegse inimuuringute eetika suureks kokkuleppeks.

Inimuuringud

Kui probleemid inimuuringutega olid jõudnud teadvustamiseni, hakati otsima ka võimalusi nende lahendamiseks. Kõigepealt hakati formuleerima rahvusvahelisi ja rahvuslikke deklaratsioone, millesse fikseeriti olulisemad põhimõtted, mida inimuuringute läbiviimisel tuleb silmas pidada.

 • Eetika tähendus null. » DictZone eesti-inglise sõnaraamat
 • Haridusteaduste instituut E-identiteet Õppijat saad veebis tuvastada nime, heli ja pildi põhjal.
 • Eetika köielkõnd sotsiaalteadustes | Tervise Arengu Instituut
 • Eesti Advokatuuri eetikakoodeks – Riigi Teataja
 • Arvuti- ja informatsioonieetika | Eetikaveeb
 • Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeks I Osa 1.

Olulisemate rahvusvaheliste inimuuringute eetika dokumentidena väärivad märkimist Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioon esimene versioonWHO CIOMS juhtnöörid biomeditsiiniliste inimuuringute läbiviimisel ning Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokoll biomeditsiiniliste teadusuuringute kohta Salvesta eetika dokumendid rõhutavad selgesti, et inimuuringuid tohib läbi viia vaid teatud tingimuste olemasolul, millest olulisemad on katsealuste inimväärikuse austamine, inimese uuringusse kaasamine vaid tema teadlikult ja vabatahtlikult antud nõusolekul, sobival katsest tulenevate kasude ja riskide suhtel jms.

Väga oluliseks kontrollimehhanismiks inimuuringute korrektsel läbiviimisel Salvesta eetika vajadus saada selleks kõigepealt sõltumatu ja kompetentse eetikakomitee heakskiit ning alles seejärel alustada uuringu läbiviimist.

 1. Valutab kaes harjadesse
 2. Ричард с Николь остановились, чтобы проследить за процессом.

Oma eesmärgilt, meetoditelt ning sekkumise ulatuselt võib inimuuringuid jagada erinevatesse rühmadesse ning mõnedele neist on lisaks üldistele põhimõtetele kehtestatud veel täiendavad täpsemad eetikast lähtuvad piirangud ja normid.

Nii tuleb erilisi regulatsioone silmas pidada näiteks inimese geenide, embrüote, tüvirakkude ning samuti ka ravimite uurimisel. Paljudes riikides on biomeditsiiniliste inimuuringute kohta üldisemalt või teatud konkreetsete uuringuvaldkondade tarvis vastu võetud vastavad õigusaktid, mis reeglina on kooskõlas rahvusvahelise inimuuringute eetika põhimõtetega.

Eesti Advokatuuri eetikakoodeks

Välja toodud on üldised põhimõtted, millest peaks juhinduma, kui uuritavateks on inimesed ning millest peaks peaks lähtuma, kui asuda oma uurimisprojekte teostama. Institutsionaalne heakskiit.

 • Veebipõhise kontakõppe ABC (6. osa): Eetika veebipõhises kontaktõppes | Tallinna Ülikool
 • Kadi Lubi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-dotsent, Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee aseesimees Teadustööd plaanides on oluline järgida eetikareegleid ja teada, mida erisuguseid uuringuid kavandades arvesse võtta ja mis kooskõlastusi on uuringute elluviimiseks tarvis.
 • Спросила себя Николь, снова подумав о Роберте.

Uuringuprojektide teostamiseks tuleb eelnevalt taotleda institutsionaalset heakskiitu vt Eetikakomiteed ning uuringu korraldamisel tuleb järgida varem kinnitatud uuringukava või katseprotokolli. Informeeritud nõusolek uuringus osalemise kohta vt Informeeritud nõusolek.

Advokaadi sõltumatus 1 Õigusteenust osutades juhindub advokaat seadusest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, kutse-eetika nõuetest, samuti headest kommetest ja tavadest ning oma südametunnistusest. Konfidentsiaalsus 1 Advokaadi ja kliendi vaheline suhe rajaneb usaldusel. Seetõttu on teave, mida advokaat on seoses õigusteenuse osutamisega saanud, konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei ole advokaaditasu suuruse teatamine kohtule kohtukulude väljamõistmiseks.

Uuringus osalejatelt tuleb enne uuringu algust küsida informeeritud nõusolek. Osavõtjaid informeeritakse uuringu protseduurist, õigusest uuringus osalemine igal ajahetkel katkestada, samuti võimalikest riskidest ning ebamugavustest, mida nad Ray-Tunny liigese isegi uuringu käigus kogeda.

Uuritavaid informeeritakse ka võimalikest saadavatest hüvedest nt tagasiside andmine. Informeeritud nõusolek heli ja pildi salvestamiseks uuringu käigus. Kui uuringu käigus heli- või videosalvestatakse, siis peab olema selleks informeeritud nõusolek, välja arvatud juhtudel, kui tehakse vaatlusi Salvesta eetika kohtades, kus osavõtjaid personaalselt ei identifitseerita.

Salvesta eetika

Kui uuringuplaan sisaldab petmist uuringu käigus näiteks siis, kui on oluline uuringu algset eesmärki varjata, kuna see võib mõjutada katses osaleja käitumistnii et osavõtjad Salvesta eetika tea, et neid heli- ja videosalvestatakse, küsitakse nendelt katsejärgselt debriifingu käigus nõusolekut materjali kasutamiseks.

Tasu pakkumine uuringus osalemise eest.

Salvesta eetika

Tuleb vältida ülemäärase tasu pakkumist osalemise eest, kuna seda võib käsitleda sundusena. Pettuse kasutamine uuringus. Osavõtjaid ei tohi uuringu käigus petta, välja arvatud juhtudel, kui uuringu tähtsus seda nõuab ning valetamise vältimist võimaldavaid alternatiivseid protseduure ei ole.

Salvesta eetika

Kui kaasneb võimalik kahjustamine, siis petmist ei kasutata. Osavõtjaid teavitatakse igasugusest petmisest nii kiiresti kui võimalik, tavapäraselt peale uuringu lõppemist. Pärast andmete kogumist antakse osavõtjatele teavet uuringust ning parandatakse võimalikud väärarusaamad uuringu või selle protseduuride kohta.

eetika tähendus null.

Debriifing peab osavõtja jaoks minimeerima kahjulikud tagajärjed. Vabadus katkestada. Uuringust osavõtjatel tuleb lubada igal ajal uuringust keelduda või see katkestada, kui nad selleks soovi avaldavad. Kasutatud kirjandus:.