Lihasvalu UGT korvaltoime toetab

Üleminekul gantsikloviiri kapslitelt tuleb patsiente teavitada üleannustamise ohust, kui nad võtavad määratust rohkem Valganciclovir Accord´i tablette vt lõigud 4. Valganciclovir Accord on vastunäidustatud imetamise ajal vt lõik 4. Vältida poolitatud või purustatud tablettide otsest kokkupuudet naha või limaskestadega. Valgantsikloviiri või gantsikloviiri metaboolsete koostoimete potentsiaal on väike, sest tsütokroom P ei osale kummagi nimetatud ravimi metabolismis. Vajaduse korral võib ta määrata teile kõrge vererõhu ravimeid ja kohandada teie Zejula annust. Valgantsikloviiri ja gantsikloviiri saanud patsientidel on täheldatud raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, luuüdi depressiooni ja aplastilise aneemia teket.

Seetõttu ei Lihasvalu UGT korvaltoime toetab nendel patsientidel valgantsikloviiri õhukese polümeerikattega tablette kasutada vt lõigud 4. Maksakahjustusega patsiendid: Valgantsikloviiri tablettide ohutuse ja efektiivsuse uuringuid maksapuudulikkusega patsientidel ei ole läbi viidud vt lõik 5. Lapsed: Siirdatud elundiga lastele on ravimi annustamine individuaalne, sõltuvalt patsiendi neerufunktsioonist, pikkusest ja kehakaalust.

Eakad: Eakatel patsientidel ei ole ravimi ohutus ja efektiivsus kindlaks tehtud. Raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia ja pantsütopeeniaga patsiendid: Enne ravi alustamist vt lõik 4. Manustamisviis Valganciclovir Accord´i manustatakse suu kaudu, võimalusel koos toiduga vt lõik 5. Lastele, kes ei ole võimelised Valganciclovir Accord´i õhukese polümeerikattega tablette neelama, võib manustada valgantsikloviiri suukaudset lahust.

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid Tablette ei tohi poolitada ega purustada. Kuna valgantsikloviir on inimesele potentsiaalselt teratogeense ja kantserogeense toimega, peab purustatud tablettide käsitsemisel olema ettevaatlik vt lõik 4.

Vältida poolitatud või purustatud tablettide otsest kokkupuudet Lihasvalu UGT korvaltoime toetab või limaskestadega. Kui selline kokkupuude peaks aset leidma, pesta hoolikalt seebi ja veega, loputada silmi hoolikalt steriliseeritud Valu tuharal asub liigestes või selle puudumisel puhta veega.

Vastunäidustused Valganciclovir Accord on vastunäidustatud ülitundlikkuse korral valgantsikloviiri, gantsikloviiri või lõigus Lihasvalu UGT korvaltoime toetab. Valgantsikloviiri Valganciclovir Accord´i toimeaineatsikloviiri ja valatsikloviiri keemilise struktuuri sarnasuse tõttu on võimalik ristuva ülitundlikkusreaktsiooni teke nende ravimite Lihasvalu UGT korvaltoime toetab. Seetõttu on Valganciclovir Accord vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus atsikloviiri või valatsikloviiri suhtes.

Valganciclovir Accord on vastunäidustatud imetamise ajal vt lõik 4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Enne ravi alustamist valgantsikloviiriga tuleb patsiente teavitada võimalikust ohust lootele. Loomkatsetes oli gantsikloviiril mutageenne, teratogeenne, aspermatogeenne ja kantserogeenne toime ning naise viljakust vähendav toime. Seetõttu tuleb valgantsikloviiri inimestel pidada potentsiaalseks teratogeeniks ja kantserogeeniks, mis võib põhjustada väärarenguid ja vähkkasvajaid vt lõik 5.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Samuti on tõenäoline, et valgantsikloviir põhjustab mööduvat või püsivat spermatogeneesi pärssimist. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid ravimeid. Mehed peavad nii ravi ajal kui ka vähemalt 90 päeva pärast ravi kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit, välja arvatud juhul, kui naispartneri rasestumisvõimalus on välistatud vt lõigud 4. Valgantsikloviiril on kantserogeenne ja reproduktsioonitoksiline toime ka pikemas perspektiivis.

valus uhendused sormede kate hommikul

Valgantsikloviiri ja gantsikloviiri saanud patsientidel on täheldatud raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, luuüdi depressiooni ja aplastilise aneemia teket. Valganciclovir Accord´i peab ettevaatusega kasutama patsientidel, kellel esineb ravieelselt tsütopeenia või anamneesis ravimiga seotud tsütopeenia või kes saavad kiiritusravi.

  1. Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist või kasutamise ajal järgmistel juhtudel: Zejula vähendab teie vererakkude arvu, näiteks teie vere punaliblede arvu aneemiavere valgeliblede arvu neutropeenia või trombotsüütide arvu trombotsütopeenia.
  2. Элли заметила знакомое выражение боли и гнева в глазах Роберта.
  3. Прождав более часа, Макс был уже готов возвратиться к миниатюрному городу октопауков, когда до него донесся шум.
  4. Роберт немедленно оживился и вскоре отправил Николь в спальню для обследования.

Ravi ajal on soovitatav regulaarselt kontrollida täisverepilti ja trombotsüütide arvu. Hoolikalt tuleb jälgida neerukahjustusega patsiente ja lapsi, vähemalt iga siirdamiskeskuse külastuse ajal. Gantsikloviiri liiga suuri annuseid seostatakse eluohtlike kõrvaltoimetega. Seetõttu on annustamisjuhiste täpne järgimine eriti tähtis ravi alustamisel, induktsioonravilt säilitusravile üleminekul ning patsientidel, kes võivad suukaudselt gantsikloviirilt üle minna valgantsikloviirile, kuna Valganciclovir Accord´i ei saa gantsikloviiri kapslitega üks-ühele asendada.

Üleminekul gantsikloviiri kapslitelt tuleb patsiente teavitada üleannustamise ohust, kui nad võtavad määratust rohkem Valganciclovir Accord´i tablette vt lõigud 4. Neerufunktsiooni häirete korral on vajalik annuse korrigeerimine kreatiniini kliirensi alusel vt lõigud 4. Valganciclovir Accord´i õhukese polümeerikattega tablette ei tohi kasutada hemodialüüsi saavatel patsientidel vt lõigud 4.

Imipeneem-tsilastatiini ja gantsikloviiri kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket. Valganciclovir Accord´i tohib koos imipeneem-tsilastatiiniga kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4.

Füsioteraapia: varbaga mooda säärt liikumine tallavõlvi tugevdamiseks

Patsiente, kes saavad samaaegset ravi valgantsikloviiri ja a didanosiini, b müelosupressiivse toimega ravimite nt zidovudiin või c neerufunktsiooni mõjutavate ainetega, tuleb hoolikalt jälgida suurenenud toksilisuse ilmingute suhtes vt lõik 4.

Lihasvalu UGT korvaltoime toetab kliinilises uuringus, kus valgantsikloviiri kasutati CMV infektsiooni profülaktiliseks raviks transplantatsiooni korral üksikasjalikum teave vt lõik 5.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Seetõttu kogemused siirikuga patsientide kohta on piiratud. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Koostoimed valgantsikloviiriga Valgantsikloviiriga ei ole in vivo koostoimeuuringuid teostatud. Kuna valgantsikloviir metaboliseerub ulatuslikult ja kiiresti gantsikloviiriks, võivad valgantsikloviiri kasutamisel tekkida ka gantsikloviiriga seotud koostoimed.

Koostoimed gantsikloviiriga Imipeneem-tsilastatiin Gantsikloviiri ja imipeneem-tsilastatiini samaaegselt kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket.

Neid ravimeid tohib koos kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4.

Need muutused olid kooskõlas koostoime mehhanismiga, mis hõlmab konkureerivat tubulaarset sekretsiooni neerudes. Seetõttu tuleb probenetsiidi ja Valganciclovir Accord´i kasutavaid patsiente hoolikalt jälgida gantsikloviiri toksilisuse suhtes. Trimetoprim Trimetoprimi ja suukaudse gantsikloviiri samaaegsel manustamisel kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid ei täheldatud.

Artriidi artriit sormedel

Kuna mõlemal ravimil on teadaolev müelosupressiivne toime, võib suureneda toksilisus ning seetõttu tohib neid ravimeid üheaegselt kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud. Mükofenolaatmofetiil Kuna nii mükofenolaatmofetiil MMF kui gantsikloviir võivad põhjustada neutropeeniat ja leukopeeniat, tuleb patsiente jälgida suurenenud toksilisuse suhtes.

Stavudiin Stavudiini ja suukaudse gantsikloviiri koosmanustamisel ei täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid. Samuti oli gantsikloviiri kontsentratsioon zidovudiiniga koosmanustamisel madalam, see ei olnud aga statistiliselt oluline. Kuna nii zidovudiin kui gantsikloviir võivad põhjustada neutropeeniat ja aneemiat, ei pruugi mõned patsiendid taluda samaaegset ravi täisannustega vt lõik 4.

Didanosiin Didanosiini plasmakontsentratsioon leiti olevat püsivalt tõusnud selle manustamisel koos Lihasvalu UGT korvaltoime toetab nii intravenoosne kui suukaudne.

Gantsikloviiri suukaudsete annuste 3 g ja 6 g ööpäevas kasutamisel on täheldatud didanosiini AUC suurenemist Puudus kliiniliselt oluline toime gantsikloviiri kontsentratsioonile.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida didanosiini mürgistuse suhtes vt lõik 4. Valgantsikloviiri või gantsikloviiri metaboolsete koostoimete potentsiaal on väike, sest tsütokroom P ei osale kummagi nimetatud ravimi metabolismis.

Coxartroos Sustav ravi

Kuna gantsikloviir eritub neerude kaudu glomerulaarfiltratsiooni ja aktiivse tubulaarsekretsiooni teel vt lõik 5. Valgantsikloviiri ja ükskõik millise nimetatud ravimi samaaegset kasutamist tuleb kaaluda ainult juhul, kui ravist oodatav Haiguste valu liigestes ületab võimalikud riskid vt lõik 4.

Zejula | myHealthbox

Muud võimalikud koostoimed Toksilisus võib suureneda valgantsikloviiri manustamisel koos või vahetult enne või pärast teisi ravimeid, mis pärsivad kiirestijagunevate rakupopulatsioonide replikatsiooni nagu näiteks need mis esinevad luuüdis, testistes, naha kasvavates kihtides ja seedetrakti limaskestas.

Valgantsikloviiri ja kõigi nimetatud ravimite samaaegset kasutamist tuleb kaaluda vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4. Fertiilsus, rasedus ja imetamine Kontratseptsioon meestel ja naistel Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Meespatsiendid peavad kasutama barjäärimeetodit valgantsikloviir-ravi ajal ja vähemalt 90 päeva jooksul pärast ravi lõppu, välja arvatud juhul, kui naispartneri rasestumisvõimalus on välistatud vt lõik 5.

Rasedus Puuduvad andmed valgantsikloviiri kasutamise kohta rasedatel naistel.

Seetõttu ei tohi nendel patsientidel valgantsikloviiri õhukese polümeerikattega tablette kasutada vt lõigud 4. Maksakahjustusega patsiendid: Valgantsikloviiri tablettide ohutuse ja efektiivsuse uuringuid maksapuudulikkusega patsientidel ei ole läbi viidud vt lõik 5. Lapsed: Siirdatud elundiga lastele on ravimi annustamine individuaalne, sõltuvalt patsiendi neerufunktsioonist, pikkusest ja kehakaalust.

Aktiivne metaboliit gantsikloviir läbib kergesti platsentabarjääri. Farmakoloogilise toimemehhanismi ja gantsikloviiri loomkatsetes täheldatud reproduktsioonitoksilisuse vt lõik 5.

Valganciclovir Accord´i tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui ravist loodetav kasu emale ületab võimaliku teratogeense toime ohu lootele. Imetamine Ei ole teada, kas gantsikloviir eritub rinnapiima, kuid arvesse peab võtma ravimi rinnapiima eritumise ja tõsiste kõrvaltoimete põhjustamise võimalust rinnapiimatoidul lapsel.

Seetõttu tuleb rinnaga Lihasvalu UGT korvaltoime toetab lõpetada vt lõik 4. Fertiilsus Puuduvad inimestelt saadud andmed valgantsikloviiri toime kohta fertiilsusele.

Valgantsikloviiriga ei ole fertiilsuse uuringuid läbi viidud, sest valgantsikloviir muudetakse organismis kiiresti ja ulatuslikult gantsikloviiriks. Loomkatsetes on gantsikloviiri seostatud kahjuliku toimega fertiilsusele vt lõik 5. Toime reaktsioonikiirusele Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kui sellised nähud ilmnevad, võivad need mõjutada toiminguid, mis nõuavad tähelepanu, sealhulgas võimet juhtida autot või käsitseda masinaid.

Uhise valu kohta

Kõrvaltoimed a Ohutusandmete kokkuvõte Valgantsikloviir on gantsikloviiri eelravim, mis metaboliseerub pärast suukaudset manustamist kiiresti ja ulatuslikult gantsikloviiriks.

Seetõttu võivad valgantsikloviiri manustamisel ilmneda gantsikloviiri kasutamisega seotud kõrvaltoimed. Kõiki valgantsikloviiri kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimeid on eelnevalt täheldatud ka gantsikloviiri puhul. Kõige sagedasemad valgantsikloviiri manustamise järgsed kõrvaltoimed täiskasvanutel olid neutropeenia, aneemia ja kõhulahtisus.

Valgantsikloviiri on seostatud kõhulahtisuse suurema esinemissagedusega võrreldes intravenoosse gantsikloviiriga. Lisaks on valgantsikloviiri kasutamisel kõrgem risk neutropeenia ja leukopeenia tekkeks võrreldes suukaudse gantsikloviiriga.

Järgnevas tabelis on toodud kõrvaltoimete esinemissagedused, mida kirjeldati kliinilistes uuringutes valgantsikloviiri, suukaudse gantsikloviiri või intravenoosse gantsikloviiri kasutamisel.